در مقاله ی قبل تا حدودی با علم روانشناسی و تاریخچه ی آن آشنا شدیم و برخی از شاخه های روانشناسی را بررسی نمودیم. روانشناسی علمی برای تمامی ابعاد زندگی انسان است و کاربرد این علم در هرجایی از زنگی انسان که فکرش را بکنیم مشهود است. در این مقاله موارد دیگری از شاخه های روانشناسی را که بیشترین کاربرد را دارند، ذکر خواهیم نمود.
علم روانشناسی روانشناسي دانش مطالعه رفتار و فرايندهاي ذهني است. منظور از رفتار در علم روانشناسی کلیه حرکات، اعمال و رفتار مانند روابط فردی، روابط اجتماعی و روابط خانوادگی و منظور از فرایندهای روانی در علم روانشناسی مباحثی همانند ذهن، احساسات، شناخت، عواطف، ادراک، تمرکز، شخصیت، هیجان و انگیزیش، حافظه و.. است. روانشناسی همزمان یک رشته ی علمی و هم کاربردی است به این صورت که روانشناسي اشاره به کاربرد این علم در زمينه هاي مختلف فعاليت انساني، شامل مشکلات زندگي روزمره فردي و درمان بيماري هاي ذهني دار