در زندگی با تمام سختی ها باید ترفند هایی را بدانیم تا کار ها را تسریع و وقت ذخیره کنیم تا به کار های دیگر هم بتوانیم رسیدگی کنیم مثل کتاب خواندن. هر کس در زندگی باید این ترفند های ساده را بیاموزد.
ترفند ها برای زندگی لازم هستند . هرکسی در زندگی باید این ترفند ها را بداند و به کار گیرد. ترفند های ساده برای زندگی بسیار موثر است. این ترفندها در عین سادگی در زندگی روزمره بسیار کاربردی هستند.