بدانید که هیچکس در جاهگاهی قرار ندارد که شما منتظر تایید او باشید. شما فرد باهوشی هستید و میدانید که هدفتان چیست پس دنباله رو هدفتان باشید نه تایید دیگران!