بدانید که هیچکس در جاهگاهی قرار ندارد که شما منتظر تایید او باشید. شما فرد باهوشی هستید و میدانید که هدفتان چیست پس دنباله رو هدفتان باشید نه تایید دیگران!
افرادی که با آن ها در ارتباط هستید ، کیفیت زندگی شما را تعیین میکنند. سعی کنید با افرادی که افکار شما را مسموم میکنند ، شما را نا امید میکنند و ... در ارتباط نباشید.
ارتباط با افراد در زندگی امر بسیار مهمی است. انتخاب این افراد در کیفیت زندگی شما تاثیر میگذارد. پس بهتر است افرادی را برای معاشرت انتخاب کنید که کیفیت زندگی شما را بالا ببرند و باعث پیشرفت شما شوند.
خشم و عصبانیت خشم یکی از مهم ترین حالت های عاطفی انسان است که به عقیده ی بسیاری از روانشناسان این احساس و هیجان ، غیر قابل کنترل میباشد. انسان وجودی است که از درد و رنج گریزان است و هر عاملی که برای او درد و رنجی را بیاورد و یا او را در معرض خطر مرگ و نابودی قرار دهد او را خشمگین میکند. لذا خشم هر روز برای همه چندباری اتفاق می افتد و یک اتفاق عادی است