ممکن است آکنه را به عنوان یک مشکل دوران نوجوانی در نظر بگیرید، اما اگر هنوز جوش ها شما را اذیت می کنند ، شما تنها نیستید.