کمبود ویتامین کا (k) برای بدن بسیار خطرناک است و باعث درد میشود. مهمترین دلیل ضعیف شدن استخوان ها ضعیف شدن کمبود ویتامین کا (k) در بدن است. این کمبود با مصرف بعضی از مواد غذایی که سرشار از ویتامین کا (k) در روز تا حدود زیادی جبران میشود. اما این مواد غذایی کدامند؟...