ارائه کلیه خدمات مربوط به نرم افزار آماری SPSS (شرکت موسسه خدمات آماری و پژوهشی پردیس بناب)

ارائه کلیه خدمات مربوط به نرم افزار آماری SPSS

شرکت خدمات آماری و پژوهشی  پردیس بناب  آماده ارائه کلیه خدمات مربوط به تحلیل آماری که با استفاده از نرم افزار SPSS انجام میپذیرد می باشد:

بخشی از این خدمات به شرح ذیل می باشد:

1-تحلیل های توصیفی و نمودارها 

2-رگرسیون ساده یا چندگانه و رگرسیون لجیت باینری

3-تحلیل عاملی اکتشافی

4-آزمون فریدمن

5-آزمون تی زوجی تی مستقل تی استیودنت و...

6-کلموگروف اسمرینوف-شاپیرو والک


 

برای دیدن اطلاعات تماس، از صفحه شرکت موسسه خدمات آماری و پژوهشی پردیس بناب دیدن فرمایید


اطلاعات تماس شرکت