اسپانتکس رنگی (شرکت گروه تجاری رحیمی)

اسپانتکس رنگی

گروه تجاری رحیمی در زمینه تهیه و توزیع انواع اسپانتکس رنگی در بیست رنگ مختلف فعالیت دارد:

اسپانتکس40-75خام شرط رنگ

اسپانتکس40-75مشکی

اسپانتکس40-75رنگی دررنگهای مختلف

اسپانتکس100-40خام شرط رنگ

اسپانتکس100-40مشکی

اسپانتکس100-40رنگی دررنگهای مختلف

اسپانتکس150-40خام شرط رنگ

اسپانتکس150-40مشکی

اسپانتکس15-40رنگی دررنگهای مختلف

اسپانتکس300-70خام

اسپانتکس300-70مشکی

اسپانتکس300-70رنگی دررنگهای مختلف

اسپانتکس450-70خام

اسپانتکس450-70مشکی

اسپانتکس450-70رنگی

پنبه30/1خام

پنبه30/1رنگی دررنگهای مختلف

پلی استرپنبه30/1خام

پلی استرپنبه30/1رنگی دررنگهای مختلف

اسپان30/1

 

برای دیدن اطلاعات تماس، از صفحه شرکت گروه تجاری رحیمی دیدن فرمایید


اطلاعات تماس شرکت