صنعتی و معدنی ستبران

  • name نام شرکت: صنعتی و معدنی ستبران
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • معدن و متالوژی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: