تولیدی فرش دستبافت صباغ زاده

  • name نام شرکت: تولیدی فرش دستبافت صباغ زاده
  • type نوع شرکت:
  • type زمینه فعالیت:
    • هدیه ، صنایع دستی و فرش
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: