پارمیس

  • name نام شرکت: پارمیس
  • type نوع شرکت: خدماتی
  • type زمینه فعالیت:
    • کفش و کفاشی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات:

    کفاشی پارمیس ارائه دهنده کلیه خدمات مرتبط با تعمیر کفش میباشد.