عرشیا صنعت

  • name نام شرکت: عرشیا صنعت
  • type نوع شرکت: وارداتی | خدماتی | توزیع کننده
  • type زمینه فعالیت:
    • ماشین آلات ، تجهیزات و ملزومات عام صنایع
    • نفت ، گاز و پتروشیمی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: