البرز دماوند

  • name نام شرکت: البرز دماوند
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • صنایع غذایی و نوشیدنی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات:

    اين مجموعه در مورخ 1393/07/20 تحت شماره 461756 در تهران به ثبت رسيده است.آب معدني گوارا و طبيعي ايرانداد گنجينه اي زندگي بخش در دل كوه هاي آبعلي از چشمه كاني البرز دماوند ، سرچشمه مي گيرد كه در دره آه واقع شده است. اين چشمه معدني و گوارا ، از سال 1325 ثبت و مورد بهره برداري قرار گرفته است.