فربد تجارت کرمان

  • name نام شرکت: فربد تجارت کرمان
  • type نوع شرکت: توزیع کننده
  • type زمینه فعالیت:
    • کشاورزی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: