تيسا طب نوين ازما / تجهيزات آزمايشگاهی

  • name نام شرکت: تيسا طب نوين ازما / تجهيزات آزمايشگاهی
  • type نوع شرکت: صادراتی
  • type زمینه فعالیت:
    • بهداشت و پزشکی
  • reg_number شماره ثبت: 400596
  • description توضیحات: