علی صنعت ایران

  • name نام شرکت: علی صنعت ایران
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • ابزار و یراق
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات:

    دستگاه جوش EDON300 & BORAY 300S، چکش برقی، دستگاه سنگ و ابزار الات، دریل برقی و ابزار الات