گروه بین المللی قادی(خزر میلاد)

  • name نام شرکت: گروه بین المللی قادی(خزر میلاد)
  • type نوع شرکت: خدماتی
  • type زمینه فعالیت:
    • محیط زیست و انرژی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: