آموزش اسکواش

  • name نام شرکت: آموزش اسکواش
  • type نوع شرکت: خدماتی
  • type زمینه فعالیت:
    • ورزش
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: ورزش پر هیجان اسکواش را نزد ما بصورت تخصصی فراگیرید. نام : علی افتخاری سوابق : - 5 سال سابقه بازی در تیم ملی اسکواش ایران. - 15 سال سابقه تعلیم و آموزش اسکواش . - آموزش تعداد زیادی از بازیکنان راه یافته به تیم ملی. - طرف قرارداد با بسیاری از ورزشگاه های تهران