کنکاش نیروی شرق

  • name نام شرکت: کنکاش نیروی شرق
  • type نوع شرکت: خدماتی
  • type زمینه فعالیت:
    • الکترونیک و برق
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات:

    شرکت کنکاش نیروی شرق ذر زمینه خدمات برق ساختمانی و وسایل مرتبط با آن فعالیت میکند