ویداسازان آسیا

  • name نام شرکت: ویداسازان آسیا
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • ماشین آلات ، تجهیزات و ملزومات عام صنایع
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: سازنده ماشین آلات صنعت دسته بندی