تکوآیدی

 • name نام شرکت: تکوآیدی
 • type نوع شرکت: وارداتی | توزیع کننده
 • type زمینه فعالیت:
  • ایمنی
  • بهداشت و پزشکی
  • لوازم دیجیتال
 • reg_number شماره ثبت:
 • description توضیحات: