پارس اسپادانا

  • name نام شرکت: پارس اسپادانا
  • type نوع شرکت: خدماتی
  • type زمینه فعالیت:
    • ایمنی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات:

    شرکت پارس اسپادانا در زمینه واردات و نصب و نگهداری تجهیزات ایمنی و دوربین مدار بسته فعالیت میکند