بازرگانی تقدسی

  • name نام شرکت: بازرگانی تقدسی
  • type نوع شرکت: وارداتی
  • type زمینه فعالیت:
    • چوب و الوار
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: