تداک

  • name نام شرکت: تداک
  • type نوع شرکت: خدماتی
  • type زمینه فعالیت:
    • چوب و الوار
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات:

    مرکز آموزش تخصصی به شیوههای نوین در رشته نجاری و غیره