آترون صنعت مدائن

  • name نام شرکت: آترون صنعت مدائن
  • type نوع شرکت: خدماتی
  • type زمینه فعالیت:
    • ایمنی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: مشاوره، نظارت، طراحی و اجرای انواع سیستمهای اعلام و اطفای حریق و اخذ تاییدیه سازمان آتش نشانی