گروه مهندسی سالیان (ابزار سالیان)

  • name نام شرکت: گروه مهندسی سالیان (ابزار سالیان)
  • type نوع شرکت: وارداتی | توزیع کننده
  • type زمینه فعالیت:
    • ابزار و یراق
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: