هوش اندیش فرتاک

  • name نام شرکت: هوش اندیش فرتاک
  • type نوع شرکت: وارداتی
  • type زمینه فعالیت:
    • کامپیوتر
    • لوازم دیجیتال
  • reg_number شماره ثبت: ۱۹۲۸۳۸۳۸۲۹۱۸۱
  • description توضیحات: