شیمی پلاستیک یزد

  • name نام شرکت: شیمی پلاستیک یزد
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • شیمی
    • کشاورزی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: