صنایع دستی الله دادی

  • name نام شرکت: صنایع دستی الله دادی
  • type نوع شرکت: خدماتی
  • type زمینه فعالیت:
    • هدیه ، صنایع دستی و فرش
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات:

    زیر ساخت های مینا کاری، فیروزه کوبی، قلم زنی و خاتم کاری