کیمیا فرایند نقش جهان

  • name نام شرکت: کیمیا فرایند نقش جهان
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • حمل و نقل و خودرو
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: