زهره الخلیج

  • name نام شرکت: زهره الخلیج
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • پوشاک و نساجی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات:

    شرکت زهره الخلیج تولید کننده انواع چادر ملی و دانشجویی و..... میباشد