شرکت فنی و مهندسی تیکا الکترونیک

  • name نام شرکت: شرکت فنی و مهندسی تیکا الکترونیک
  • type نوع شرکت: خدماتی
  • type زمینه فعالیت:
    • الکترونیک و برق
    • اندازه گیری و ابزار دقیق
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: