دستگاههای قالی شویی اسماعیلی

  • name نام شرکت: دستگاههای قالی شویی اسماعیلی
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • ماشین آلات ، تجهیزات و ملزومات عام صنایع
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: