تولیدی و صنعتی پارسیران نوین

  • name نام شرکت: تولیدی و صنعتی پارسیران نوین
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • ابزار و یراق
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: