مجتمع تجاری آدنامال

  • name نام شرکت: مجتمع تجاری آدنامال
  • type نوع شرکت: خدماتی
  • type زمینه فعالیت:
    • عمران ، معماری و دکوراسیون
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: