بازیافت مواد و تولید کود آلی کرمانشاه

  • name نام شرکت: بازیافت مواد و تولید کود آلی کرمانشاه
  • type نوع شرکت: خدماتی
  • type زمینه فعالیت:
    • محیط زیست و انرژی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: