تکنو ژن

  • name نام شرکت: تکنو ژن
  • type نوع شرکت: توزیع کننده
  • type زمینه فعالیت:
    • کشاورزی
    • ماشین آلات ، تجهیزات و ملزومات عام صنایع
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: