کالای پزشکی پردیس

  • name نام شرکت: کالای پزشکی پردیس
  • type نوع شرکت: توزیع کننده
  • type زمینه فعالیت:
    • بهداشت و پزشکی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: