گروه روشنایی کیهان cometled

  • name نام شرکت: گروه روشنایی کیهان cometled
  • type نوع شرکت: تولیدی | وارداتی
  • type زمینه فعالیت:
    • چراغ و روشنایی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: