سنجش ره آورد نیکان

  • name نام شرکت: سنجش ره آورد نیکان
  • type نوع شرکت: تولیدی | وارداتی
  • type زمینه فعالیت:
    • اندازه گیری و ابزار دقیق
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: