پخش ذاکری فر

  • name نام شرکت: پخش ذاکری فر
  • type نوع شرکت: تولیدی | صادراتی | توزیع کننده
  • type زمینه فعالیت:
    • صنایع غذایی و نوشیدنی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: