کارتن سازی الماس شرق

  • name نام شرکت: کارتن سازی الماس شرق
  • type نوع شرکت: تولیدی | صادراتی | خدماتی
  • type زمینه فعالیت:
    • چاپ ، بسته بندی و تبلیغات
  • reg_number شماره ثبت: 1270
  • description توضیحات: