نانو ماد مهارت شیمی

  • name نام شرکت: نانو ماد مهارت شیمی
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • الکترونیک و برق
    • شیمی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: