گروه مهندسی سپاس

  • name نام شرکت: گروه مهندسی سپاس
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • اندازه گیری و ابزار دقیق
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: