پند توزین الکترونیک

  • name نام شرکت: پند توزین الکترونیک
  • type نوع شرکت: توزیع کننده
  • type زمینه فعالیت:
    • اندازه گیری و ابزار دقیق
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: