‍‍‍‍‍پیشرو مبتکر کیمیا شرق

  • name نام شرکت: ‍‍‍‍‍پیشرو مبتکر کیمیا شرق
  • type نوع شرکت: خدماتی
  • type زمینه فعالیت:
    • خدمات
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: