چرم رضا( Reza Leather)

  • name نام شرکت: چرم رضا( Reza Leather)
  • type نوع شرکت: تولیدی | وارداتی | خدماتی | توزیع کننده
  • type زمینه فعالیت:
    • کیف و چمدان
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: چرم رضا reza leather