شرکت نوین ساعی

 • name نام شرکت: شرکت نوین ساعی
 • type نوع شرکت: خدماتی
 • type زمینه فعالیت:
  • خدمات
 • reg_number شماره ثبت:
 • description توضیحات:

  اهم فعالیتهای شرکت نوین ساعی درزمینه ارائه خدمات اداری شامل موارد ذیل می باشد .

  الف ) تامین نیروی انسانی اداری ، مالی ، دبیرخانه و...

  ب)انجام امور نامه رسانی داخلی

  ج ) انجام امور مربوط به خدمات چاپ و تکثیر ( با تامین تجهیزات و بدون تامین تجهیزات )

  د)انجام امور مربوط به خدمات تایپ و ماشین نویسی ( با تامین تجهیزات و بدون تامین تجهیزات )

  ه) تامین نیروی انسانی متخصص دررده های شغلی گوناگون