نیرو نقاله

  • name نام شرکت: نیرو نقاله
  • type نوع شرکت: خدماتی
  • type زمینه فعالیت:
    • حمل و نقل و خودرو
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: طراحی و ساخت انواع دستگاه های نقاله