صنایع الکتریکی آرمان ارتباط نماد(صائن)

  • name نام شرکت: صنایع الکتریکی آرمان ارتباط نماد(صائن)
  • type نوع شرکت: وارداتی
  • type زمینه فعالیت:
    • اندازه گیری و ابزار دقیق
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: تجهیزات و لوازم نقشه برداری،تجهیزات آموزشی و زمین شناسی،گیرنده های دستی ماهواره ای GPS،دستگاه های تست و اندازه گیری و کالیبراسیون